Login
Zet de nieuwe data vast in je agenda
Je kan je binnenkort weer inschrijven

Centrale Kampstaf

De Centrale Kampstaf, ofwel de CKS, is het dagelijks bestuur van Ichthus Zeilkampen

Ieder lid van de CKS heeft een specifieke taak, maar zij staan door samenwerking sterk. Als het nodig is, helpen de leden elkaar dus met taken. Daarnaast moeten er een aantal taken uitgevoerd worden die niet onder een specifieke functie vallen. Deze taken worden in overleg verdeeld. Daarnaast houdt elke CKS'er zich bezig met het continueren en ontwikkelen van het beleid. Hieronder volgt een omschrijving van de verschillende functies.

Voor het seizoen 2018/2019 hebben de volgende personen zitting genomen in de CKS:

  • Anneke Verhoeff (Voorzitter/Stafferswerver)
  • Michiel van der Werff (Secretaris)
  • Arnold Keurhorst (Penningmeester)
  • Sifra Bol (Themaco√∂rdinator)
  • Marleen van Iersel-Vet (Waterleiding)
  • Bernadet Kruidhof (PR)

Voorzitter

De voorzitter houdt overzicht over alle CKS-activiteiten. Hij toetst, net als de andere CKS'ers, de plannen en activiteiten aan de doelstelling. Daarnaast houdt hij zich bezig met het functioneren van de CKS op de volgende punten: samenwerking, inzet en motivatie van de leden, voortgang, afspraken en deadlines. De belangrijkste rol van de voorzitter is het ondersteunen van de mede-CKS'ers en inspringen waar het nodig is. Een aantal praktische taken kunnen zijn: het leiden van de vergaderingen en externe contacten.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen en de afhandeling van administratieve zaken.

Penningmeester

De penningmeester stelt de begroting op en bewaakt deze en houdt de financiële zaken van Ichthus Zeilkampen bij. Aan het eind van het jaar volgt, naast de jaarafrekening ook een winst- en verliesrekening en een balans over de financiële situatie van de stichting. In dit kader doet hij de betalingen en ontvangt het deelnemersgeld. Daarnaast zal per kwartaal een overzicht gemaakt moeten worden van de financiële situatie op dat moment. Ook houdt hij zich als inschrijver bezig met de inschrijvingen per activiteit en draagt de zorg dat al het deelnemers geld binnen komt, inclusief de annuleringskosten. Verder is hij verantwoordelijk voor elke activiteit die georganiseerd wordt voor de juiste penningmeesterinformatie.

Themacoördinator

De themacoördinator zorgt voor de 'geestelijke' inhoud van de zeilkampen. Hij of zij houdt zich bezig met het bedenken van een thema en het schrijven van bijbelstudies en stille-tijd-stukjes, passend in dit thema. Hij (of zij) doet dit samen met de themacommissie. Ook het aanstellen van praatpalen valt onder de taken van een themacoördinator.

Waterleiding

De waterleiding houdt zich bezig met de organisatie van het zeilen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van veilig varende schippers en admiraals op de kampen. De waterleiding is eerste verantwoordelijke voor het materiaal van Ichthus Zeilkampen. Tevens is de waterleiding voorzitter van de OC (Opeleidingscommissie). Deze commissie is verantwoordelijk voor het beleid rondom het opleiden van toekomstige schippers. Hiertoe organiseert zij onder andere instructieweekenden en instructiedagen.

PR

De PR houdt zich bezig met het bekendmaken van de kampen, door onder andere het ontwerpen en verspreiden van materiaal (folders, kopij, website). Daarnaast onderhoudt hij/zij de contacten met de verenigingen om op die wijze de kampen te promoten. Ook de digitale promotie (website en mailings) valt onder het takenpakket van de PR.

Stafferswerver

De stafferswerver (vacant) is verantwoordelijk voor het werven, coachen en enthousiasmeren van de staffers. Hieronder valt het inventariseren van potentiële staffers en het benaderen van deze mensen. Daarnaast is de stafferswerver verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van de stafdag. Na de kampen volgt de evaluatie (inventarisatie potentiële staffers voor volgend jaar en de verwerking van de enquêtes). Daarnaast is de stafferswerver verantwoordelijk voor de kwaliteit van de staffershandleidingen en de verspreiding ervan.